مدیر گروه مهندسی عمران

دکتر احسان تفکری

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

پست الکترونیک: tafakori[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33054060         0

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/tafakorim


ارتباط با مهندسی عمران

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-