خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7210   بروزرسانی: 17-07-1402

Alireza Alimohammadi.
علیرضا علی محمدی
استادیار

پست الکترونيکی
alimohammadi.alireza@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/alimohammadi

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4793

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، صندوق پستی 45195-313