خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:36076   بروزرسانی: 06-07-1402

Mehdi Babaei
مهدی بابائی
دانشیار

پست الکترونيکی
mbabaei@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/babaei-mehdi

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4274

فکس
   +98 (0) 24 3228 3204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، کدپستی 38791-45371