خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31850   بروزرسانی: 07-08-1397

hossein bayat
حسین بیات
مربی

پست الکترونيکی
hbayat47@znu.ac.ir      hbayat47@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bayat-hossein

فکس
   +98 (0) 24 3228 0243305221

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، صندوق پستی 45195-313