خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:42853   بروزرسانی: 03-02-1403

jalal bazargan
جلال بازرگان
استاد

پست الکترونيکی
jbazargan@znu.ac.ir      bazarganjalal@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bazargan-jalal

تلفن
   (+98) 2433 459   +98 (0) 24 3305 2500

فکس
(+98) 2433 441688   +98 (0) 24 3228 13204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، صندوق پستی 45195-313