خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:36770   بروزرسانی: 29-08-1400

Alireza Firoozfar
علیرضا فیروزفر
استادیار

پست الکترونيکی
firoozfar@znu.ac.ir      a_r_firoozfar@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/firoozfar-alireza

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4207

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران ، اتاق 023، کدپستی 38791-45371