خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29978   بروزرسانی: 03-02-1394

Ali Jafarvand
علی جعفروند
استادیار

پست الکترونيکی
ali_jafarvand@znu.ac.ir      ali_jafarvand@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/jafarvand-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2614

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، صندوق پستی 45195-313