خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7757   بروزرسانی: 28-07-1401

Morteza Moeini
مرتضی معینی
استادیار

پست الکترونيکی
moeini.morteza@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mmoeini

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4791

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، صندوق پستی 45195-313، ساختمان اداری طبقه اول اتاق 104