خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21682   بروزرسانی: 17-09-1399

Hamid Rahmani
حمید رحمانی
دانشیار

پست الکترونيکی
hrahmani@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rahmani-hamid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4057

فکس
   +98 (0) 24 3228 3204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران، اتاق c225، کدپستی 38791-45371

 

 

Hamid Rahmani – Curriculum Vitae

Associate Professor, University of Zanjan, Civil Engineering Department
Phone: +98-24-3305-4057, Fax: +98-24-3228-3204

E-mail: hrahmani@znu.ac.ir, rahmany237@gmail.com

 

Education

Civil Engineering Department, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, (Grade point average=16.53), Ph.D. in structural Engineering, 2008

  • Thesis: Sulfuric Acid Resistance Concrete Mix Designs

Civil Engineering Department, Shiraz University, Shiraz, Iran, (Grade point average=16.61),MSc. in structural Engineering, 2001

  • Thesis: The Basis of the Static and Seismic Design of Two Way Jack Arch Slab

Civil Engineering Department, Zanjan Islamic Azad University, Zanjan, Iran, 1998, BSc Honours, (Grade point average=15.71)

 

Sabbatical Period

Institut für Bauingenieurwesen, Technische Universität Berlin, Berlin, Germany

·       Micro-structural analysis of concrete and mortars

 

سوابق تدریس

1.     دروس کارشناسی مهندسی عمران از جمله : استاتیک، مقاومت مصالح، تکنولوژی بتن، تحلیل سازه 1، بارگذاری، طراحی سازه های فولادی 1 و 2، طراحی سازه های بتن آرمه 1 و 2، پروژه سازه های فولادی و بتنی به مدت بیش از ۱۰ سال

2.     کلاسهای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد: مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها و طراحی سازه های بتن آرمه  به مدت دو نیمسال

3.     دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه از جمله: سازه های فلزی پیشرفته، طراحی ساختمانها در برابر زلزله و تکنولوژی عالی بتن به مدت چهار سال

 

سوابق علمی - اجرایی

1.     کارشناس دفتر فنی، ناظر و سر ناظراداره کل نوسازی و مدارس استان زنجان 1382-1380

2.     کسب رتبه اول کارشناسی ارشد عمران سازه در دانشگاه شیراز در بین ورودیهای 1377

3.     کارشناس مسئول گروه سازه، دفتر فنی سازمان نوسازی و مدارس کشور 1384-1382

4.     مدیر مرکز رشد دانشگاه یاسوج ۱۳۸۸

5.     معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج 1390-1388

6.      مدیرکل حوزه ریاست و مشاور رئیس دانشگاه یاسوج ۱۳۹۵-۱۳۹۴

7.     استادیار دانشگاه یاسوج از سال 1387 تا مهر ماه ۱۳۹۵

8.     استادیار دانشگاه زنجان از مهر ماه سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷

9.     دانشیار دانشگاه زنجان از مهر ماه سال ۱۳۹۷ تا ادامه دارد.

10.   شرکت در دوره­های آموزشی تخصصی مختلف از جمله اصول مهندسی زلزله، اجرا و کنترل جوش، مهندسی ارزش و ....

11.   راهنمایی و داوری بیش از ۲۰ پایان نامه کارشناسی ارشد برای هر مورد در رشته مهندسی عمران - سازه

 

Journal Publications

 

1-     Mahmoud R. Maheri, Hamid Rahmani,” Static and Seismic Design of One-Way and Two-Way Jack Arch Masonry Slabs”, Engineering Structures, Vol. 25, 2003, pp. 1639-1654

2-     Rahmani, H., Ramazanianpour, A. A., ”Effect of Binary Cement Replacement Materials on Sulfuric Acid Resistance of Dense Concretes”, Magazine of concrete research, Vol. 60, No. 2, March 2008, pp. 145-155

3-     Rahmani, H., Ramazanianpour, A. A.,” Effect of Silica fume and Natural Pozzolanas on Sulfuric Acid Resistance of Dense Concretes”, Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing), Vol. 9, No. 3, 2008, pp. 303-319

4-     Rahmani, H., Menhaj, M. B., Ramazanianpour, A. A.,”A Suitable Neural Network Design Based on Statistical Analysis for Concrete Prediction of both Compressive Strength and Abrasion Resistance”, International Journal of Science & Technology, AMIRKABIR, Vol. 18, No. 67-C, Fall 2007-Winter 2008, pp. 85-91

5-     Ramazanianpour, A. A., Sadeghi, Kh., Esmaeilnia, M., Rahmani, H., ” Optimization of mixture proportions of roller compacted concrete based on neural network modeling”, International Journal of Science & Technology, AMIRKABIR, Vol. 18, No. 67-C, Fall 2007-Winter 2008, pp. 93-98

6-     Rahmani Hamid , ”Packing Degree Optimization of Arbitrary Circle Arrangements by Genetic Algorithm”, Granular matter, Vol. 16, No. 5, 2014, pp. 751-760

7-     Jokar Mohsen, Rahmani Hamid, ”Binary Effect of Nano-SiO2 and Silica Fume on Sulfuric Acid Resistance of Dense Concretes”, International Journal of Civil Engineering and Building Materials, Accepted to publish

8-     Rahmani Hamid, Hamed Bazrgar, ”EFFECT OF COARSE CEMENT PARTICLES ON THE SELF HEALING OF DENSE CONCRETES”, Magazine of concrete research, Vol. 67, No. 9, 2015, pp. 476-486

9-  محسن جوکار، حميد رحماني، محمد پروین­نیا، "تاثیر توأم نانوسیلیس و میکروسیلیس بر دوام بتن‌های با مقاومت بالا در برابر تهاجم اسید سولفوریک"، مجله مهندسی عمران دانشگاه  تربیت مدرس، دوره ۱۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۴.

10-          یاسر ایمانی اسبق؛ ، حميد رحماني، "تأثیر یون های کلراید بر میزان تهاجم یون های سولفات در بتن های متراکم حاوی نانوذرات رس"، مجله علمی پژوهشی شریف، انتشار آنلاین از 31 شهریور .1396

11- Rahmani Hamid, Yaser Imani Asbagh, ”Corrosion resistance of Montmorillonite-modified dense concretes”, International Journal of Civil Engineering, 2017, published online

12- Ali Hendi, Hamid Rahmani, Davood Mostofinejad, Ali Tavakolinia, Mohsen Khosravi, ”Simultaneous effects of microsilica and nanosilica on self-consolidating concrete in a sulfuric acid medium”, Construction and Building Materials, Vol. 121, No. 1, 2017, pp. 192-205.

13- Mohammad Vahid Azadpour, Abdolreza Zare, and Hamid Rahmani, ” Optimum Seismic Design of Tuned Story Mass Damper Using Multi-Objective Genetic Algorithm”, Journal of Seismology and Eaethquake Engineering, Vol. 18, No. 4, 2016, pp. 275-284

14- محمد پروین نیا، نعمت اقبالی اصل، حمید رحمانی، "تاثیر سنگدانه زئولیت بر میزان تهاجم میکروارگانیسمها در بتن­های متخلخل؛،  مجله پژوهش­های کاربردی علوم آب،  پذیرفته شده برای چاپ

15- Hamid Rahmani,    Yaser Imani Asbagh, "Effects of sulfate ions on the corrosion resistance of Montmorillonite-modified dense concretes", Australian Journal of Structural Engineering, published online 2018. 

16- Rahmani Hamid, Ahmadi Sattar, Alipour Mansorkhani Ali, ” Reliable Neural Networks for Proportioning of Concrete Mixes Containing Cement Replacement Materials”, Advances in Civil Engineering Materials, Vol. 7, No. 1, 2018, pp. 633-650.

17- Rahmani Hamid, Alipour Soha, Alipour Mansorkhani Ali, ” Durability of CFRP strengthened RC beams under wetting and drying cycles of magnesium sulfate attack”, Accepted to publish in advances in concrete construction, 2019.

18- M Mirshahmohammad, H Rahmani, M Maleki-Kakelar, A Bahari, "Effect of sustained service loads on the self-healing and corrosion of bacterial concretes", Construction and Building Materials 322, 126423.

19- HS Ataabadi, A Sedaghatdoost, H Rahmani, A Zare, "Microstructural characterization and mechanical properties of lightweight polymer concrete exposed to elevated temperatures",Construction and Building Materials 311, 125293.

20- HS Ataabadi, A Zare, H Rahmani, A Sedaghatdoost, E Mirzaei, "Lightweight dense polymer concrete exposed to chemical condition and various temperatures: An experimental investigation", Journal of Building Engineering 34, 101878.

21- H Rahmani, MM Gheib, "CO2 curing of hydrated lime modified pervious concretes", Magazine of civil engineering 8 (92), 106-114.

22- H Rahmani, S alipour and Ali alipour mansoorkhani, "Durability of CFRP strengthened RC beams under wetting and drying cycles of magnesium sulfate attack", Advances in concrete construction 8 (1), 39-45.

23- M Soleimanirad, H Rahmani, "The Effect of Chloride Ions on the Resistance of Concretes Containing Aerogel Under Sodium Sulfate Attack", International Journal of Civil Engineering 20 (5), 501-512.

24- H Sanaei Ataabadi, A Sedaghatdoost, H Rahmani, A Zare, Petrographic and Mechanical Analysis of Lightweight Polymer Concrete Subjected to Acidic Solution, Journal of Materials in Civil Engineering 35 (1), 04022369.

25- F Zeinali, J Ahmadi, H Rahmani, "Self–healing capacity assessment of cracked slag modified concrete under different re-curing conditions", Construction and Building Materials 385, 131512.

26- F Zeinali, H Rahmani, J Ahmadi, "Durability indices of cracked slag-modified concrete under self-healing", Sādhanā 48 (2), 93.

27- H Rahmani, N Mohammadzade, "CO2 Curing of Reactive Powder Concretes Modified by Waste Limestone Powder", Jordan Journal of Civil Engineering 17 (3).

28- H Sanaei Ataabadi, A Sedaghatdoost, H Rahmani, A Zare, "Petrographic and Mechanical Analysis of Lightweight Polymer Concrete Subjected to Acidic Solution", Journal of Materials in Civil Engineering 35 (1), 04022369.

29- M Mirshahmohammad, H Rahmani, M Maleki-Kakelar, A Bahari, "Performance of biological methods on self-healing and mechanical properties of concrete using S. pasteurii", Environmental Science and Pollution Research 30 (1), 2128-2144.

 

 

 

Papers in Conference Proceedings

1.      A.A.Ramezanianpour, H.Rahmani, ”Low Porosity Concretes for Sulfuric Acid Attack”, third international symposium on sustainability in cement and concrete, 21-23 May, Istanbul, Turkey, 2007

2.      Ali A. Ramzanianpour, Hamid Rahmani, ” Effect of Silica fume and Ultra Fine Filler on Acid Resistance of Concrete”, Iranian Corrosion/ICA International Congress, 14-15 May; Tehran, Iran, 2007

3.      Ramazanianpour,A.A., Rahmani, H., ” Durability of Concretes Containing Two Natural Pozzolans as Supplementary Cementing Materials”, 7th International Congress, Concrete Construction's Sustainable Option, Dundee, Scotland, 2007, Vol. 1-6, pp. 573

4.      Hamid Rahmani, Ali Akbar Ramazanianpour, Tayebeh Parhizkar, Berndt Hillemeier, "Contradictory Effects of Silica Fume Concretes in Sulfuric Acid Environments", 3rd International Conference on Concrete & Development, Tehran, Iran, April 27-29, 2009

5.      Kani,A., Rahmani H, Zare A. R., "Effect of web slotted parameters on seismic performance of rigid slotted web connection", 3rd International Conference on Seismic retrofitting, Tabriz, Iran, 2010

6.      Rahmani H., Rahmani S., "2-D DENSEST PACKING DEGREE EVALUATION OF DISCRETE AGGREGATES BY GENETIC ALGORITHM", 9TH SYMPOSIUM ON HIGH PERFORMANCE CONCRETE: DESIGN, VERIFICATION & UTILIZATION, Rotorua, New Zealand, 2011

7.      Khodadad Amirinick, Hamid Rahmani, Ali Alipour, " Durability of GFRP Strengthened Reinforced Concrete Beams under Alkali Aggregate Attacks", 4 th International conference on Concrete & Development, Tehran, Iran, 2013

8.      محسن جوکار، حمید رحمانی، محمد پروین نیا، " دانه بندي بهینه بتن متراکم"، اولین كنفرانس بین المللي  بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب، گیلان، ایران، 1389 .

9.      محسن جوکار، حمید  رحمانی، "بررسی خصوصیات مکانیکی بتن های متراکم ساخته شده با میکروسیلیس و نانوسیلیس"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان، ایران، 1390.

10.   حمید رحمانی، سعید رحمانی، "ارزیابی درجه تراکم دانه بندی گسسته و پیوسته سنگدانه ها در حالت دو بعدی"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان، ایران، 1390.

11.   علي اکبر رمضانيانپور، حميد رحماني، " کاربردروشهای آماري جهت پيش بيني مقاومت فشاري و سايشي بتن با استفاده ازشبكه هاي عصبي"، هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، 1385.

12.   علی خانی اسفند آباد، حمید رحمانی، " بررسی شکل پذیری اتصال گیردار تیر با جان شکافته برای تیرهای نیم پهن IPE" ، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران، 1391.

13.   علی خانی اسفند آباد، حمید رحمانی، " ارائه روابط بهینه ابعاد شکاف در مقاطع نیم پهن IPE در اتصال صلب تیر با جان شکافدار" ، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران، 1391.

14.   علي اكبررمضانيانپور، طيبه پرهيزكار، حميد رحماني، " آسيب ديدگيهاي بتن در محيطهاي اسيدي و ارائه راه حل مناسب جهت كاهش خرابي ها"، اولین کنگره ملی مهندسی عمران، تهران، ایران، 1383.

15.   حمید رحمانی، مسعود امین صفایی، " تاثیر نسبت آب به سیمان بر میزان فعالیت پوزولانی میکروسیلیس"، پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، ارومیه، ایران، 1393.

16.   یاسر ایمانی اسبق،  حمید رحمانی، "تاثیر نانو ذرات رس بر خصوصیات مکانیکی و فیزیکی بتن های متراکم"، پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، ارومیه، ایران، 1393.

17.   طالب رودیان، حمید رحمانی، شهاب الدین حاتمی، " تاثیر نانو ذرات رس بر خصوصیات مکانیکی و فیزیکی بتن های معمولی"، پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، ارومیه، ایران، 1393.

18.   نعمت اقبالی، حمید رحمانی، محمد پروین نیا، یاسر ایمانی اسبق، " بررسی تاثیر زئولیت بر خصوصیات مکانیکی ملات­های ماسه سیمانی"، پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، ارومیه، ایران، 1393.

19.   محسن اسکندری، حمید رحمانی، " تاثیر پودر اکسید آهن بر خواص  مکانیکی و فیزیکی بتن خود تراکم"، پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، ارومیه، ایران، 1393.

20.   محسن اسکندری، حمید رحمانی، زهرا آورند، علی هندی، " طرح اختلاط بتن خود تراکم و دوام آن در برابر تهاجم اسد سولفوریک" پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، ارومیه، ایران، 1393.

21.   سروش اردشیری، عبدالرضا زارع، حمید رحمانی، " تاثیر جلوگیری از کمانش بادبندهای طبقه بام در بهبود عملکرد لرزه­ای قابهای بادبندی زیپی"، سومین کنفرانس سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی، تهران، ایران، 1391.

22.   محسن اسکندری، حمید رحمانی، نادر ستوده، " تاثیر پودر اکسید روی بر زمان گیرش سیمان و مقاومت فشاری نمونه های ملاتی"، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، بابل، ایران، 1393.

23.   سروش اردشیری، عبدالرضا زارع، حمید رحمانی، " بررسی اثرات تغییر عرض دهانه بر سطوح عملکرد لرزه­ای قابهای زیپی طراحی شده بر اساس پروسه پیشنهادی طراحی دو فازی"،  هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، ایران، 1390.

24.   حکیمه رضایی، حمید رحمانی،  امین موسایی" مدل سازی عددی جریان بتن تازه در لوله و بررسی عوامل تاثیر گذاربر پمپ پذیری آن "،  دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ، تبریز، ایران، ۱۳۹۴.

25.   پگاه نگین تاجی، حمید رحمانی، عبدالرضا زارع، " پیش بینی زمان شروع خوردگی آرماتورهای تیرهای بتن مسلح تحت تهاجم یون کلراید "،  چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران ، یاسوج، ایران، ۱۳۹۴.

26. ﻣﺤﻤﺪوﺣﯿﺪ آزادﭘﻮر، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ زارع، ﺣﻤﯿﺪ رﺣﻤﺎﻧﯽ، "ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﺒﻘﮥ ﻣﯿﺮاﮔﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ"، دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی، سمنان، ایران، ۱۳۹۴.

27. مهران سلیمی قرخلو، حمید رحمانی، "تاثیر آهک شکفته بر خواص فیزیکی و مکانیکی بتن های سبک"، دومین کنفرانس ملی فناوریهای نوین بتن، رشت، ایران، ۱۳۹۶.

28.  نوشین محمدزاده چاوشان، حمید رحمانی، "تاثیر پودر سنگ بر مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن پودری واکنشی (RPC)"، دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، تبریز، ایران، ۱۳۹۹.

29. علی حسینی، حمید رحمانی،  "تاثیر آب شیشه بر خواص فیزیکی و مکانیکی بتن‌های معمولی"، دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، تبریز، ایران، ۱۳۹۹.