خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:44118   بروزرسانی: 07-03-1403

Ali Lakirouhani
علی لکی روحانی
دانشیار

پست الکترونيکی
arl      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rouhani-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2812

فکس
   +98 (0) 24 3228 13204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی، گروه عمران،ص پ 45195-313