خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15628   بروزرسانی: 10-02-1402

Seyyed Mohammad Shoaei
سید محمد شعاعی
استادیار

پست الکترونيکی
sm.shoaei@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/shoaeim

تلفن
   4020   +98 (0) 24 3305 4020

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، گروه تخصصی آب و سازه های هیدرولیکی، صندوق پستی 45195-313