خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:40828   بروزرسانی: 21-11-1401

hasan taherkhani
حسن طاهر خانی
دانشیار

پست الکترونيکی
taherkhani.hasan@znu.ac.ir      taherkhani.hasan@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/taherkhani-hasan

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2499

فکس
   +98 (0) 24 3228 12611

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، صندوق پستی 45195-313