خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22547   بروزرسانی: 06-09-1402

Azadeh Tavakoli
آزاده توکلی
دانشیار

پست الکترونيکی
atavakoli@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/tavakoli-azadeh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4792

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی- مهندسی- گروه مهندسی عمران، کدپستی45371-38791